Plà d’infància

II Pla local d’infància i adolescència de | Sagunt | 2020/2025

 

Sagunt, Ciutat Amiga de la Infància, des de l’any 2016, presenta el seu II Pla d’Infància i Adolescència (PLIA) per al període 2020-2025. Aquest II PLIA és l’estratègia que marcarà les polítiques d’infància de la nostra ciutat en la qual el govern es compromet a respectar els drets de la infància. És el compromís on l’opinió, necessitats, prioritats i drets de la infància formen part integrant de les polítiques, els programes i decisions públiques; plantejant un estil de govern i una gestió urbana participativa, capaç de garantir a la ciutadania més jove el ple gaudi dels seus drets. Un II PLIA, compromés també, amb la consecució dels objectius del desenvolupament sostenible (ODS), abordant els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Un II PLIA participatiu, on la participació protagonista de la infància i l’adolescència és l’espenta cap a la construcció de la nostra democràcia i de la nostra ciutat amiga de la infància.

Vos presentem el II Pla d’Infància i Adolescència del municipi de Sagunt. Un pla d’infància marcat en la seua elaboració per la pandèmia produïda per la COVID-19, una pandèmia que ha alterat la societat en general i que ha comportat un gran impacte en la vida de les xiquetes, xiquets i adolescents, en l’educació, en les seues activitats d’oci i temps lliure, en les seues relacions amb el seu grup d’iguals… I per consegüent en les activitats que s’han dut a terme al voltant de l’elaboració d’aquest pla i de l’enfocament plantejat per a l’execució de les polítiques d’infància per als pròxims anys, un enfocament de drets i equitat que aposta per la participació dels seus protagonistes i per noves vies de relació i benestar per a totes les ciutadanes i ciutadans del municipi.

Aquest II PLIA respon al disseny d’una estratègia, que marca el camí que des del nostre govern local planteja per als pròxims anys amb l’objectiu de transformar positivament la vida dels xiquets, xiquetes i adolescents que viuen dins del seu àmbit geogràfic. Un pla basat en les evidències i les necessitats que ens marca el diagnòstic de la situació de la infància.

En aquesta nova marxa, les nostres estratègies per als pròxims anys de vigència del pla no deixen de contindre les quatre grans fites per les quals treballarem des del govern local:

01

La necessitat d’atorgar-li a la infància el lloc, el moment i la importància que es mereixen com a ciutadans del present i per consegüent ciutadans subjectes de drets, que hem de contemplar i protegir.

02

Apostar per la participació protagonista de la infància i l’adolescència en totes les esferes de la seua vida, afavorint el seu apoderament i concedint espais i mecanismes per a exercir el seu dret a la participació.

03

La transversalitat de la infància, una estratègia transversal que articula, integra i potencia els esforços de les diferents regidories en els programes dirigits a la infància. Una meta compartida per totes les àrees, enfortida amb el treball conjunt i amb la responsabilitat comuna. Situant els drets de la infància i la mateixa infància en el centre i el nucli de la decisió pública.

04

L’enfocament d’equitat. Les actuacions es dirigeixen a cobrir i satisfer les necessitats en tots els àmbits del desenvolupament humà de la infància. Les xiquetes i els xiquets són persones individuals, titulars de drets que poden exigir-los o demandar-los i, per tant, establim mecanismes de garantia o responsabilitat. Amb aquest enfocament prioritzem l’atenció en els qui viuen en situacions de major vulnerabilitat i desavantatge social.

Marc normatiu

“El sentit de la participació ciutadana és exercir un poder d’incidència en la pròpia vida que, a partir d’una suficient i adequada informació, permeta articular demandes, presentar propostes i emprendre accions individuals i col·lectives orientades a l’exigibilitat i la realització dels drets. S’han desenvolupat un conjunt de normes amb la finalitat d’assegurar la institucionalització de la participació i l’obertura dels processos de presa de decisions a la ciutadania… Fer-ho, posant en el centre la infància i l’adolescència, no sols expressa una aposta pel relleu generacional en les dinàmiques de participació, sinó per la transformació de la cultura política, amb un lideratge ciutadà més compromés amb els drets humans i conscient del bé comú” (1) La Convenció de Nacions Unides de 1989 suposa un gran pas per al desenvolupament legislatiu dels drets dels xiquets, xiquetes i adolescents, així com de la seua protecció. Des d’aqueix moment, els xiquets, les xiquetes i els/les adolescents passen a ser considerats com a subjectes de dret, al mateix temps que es reconeix la seua vulnerabilitat, i, per tant, la necessitat de la seua especial protecció.

Consultar tot el marc legal aplicable Pla Infancia 2 Sagunt

Metodologia

L’elaboració del II PLIA, i la metodologia emprada, respon als principis de participació, coordinació, transversalitat i globalitat. Per això hem de comptar amb els principals protagonistes, els NNiA, amb el teixit social i amb les diferents àrees municipals. En el procés els actors que han participat, han sigut claus en l’elaboració i anàlisi de cada fase.

Equip tècnic

L’equip tècnic de la Regidoria de Joventut i Infància que és l’encarregat de coordinar, gestionar i desenvolupar totes les fases del procés.

Comissió Tècnica

La Comissió Tècnica per a la Promoció de la Infància, coordinada per l’Àrea de Joventut i Infància i integrada per personal tècnic dels serveis municipals més directament relacionats amb la infància i l’adolescència (Serveis Socials, Educació, Igualtat, Mobilitat, Policia, Esports).

Xiquets, xiquetes i adolescents

Els xiquets, xiquetes i adolescents del municipi. El treball de la infància en l’aportació de les propostes s’ha desenvolupat en dos contextos diferents:
Als centres escolars en hores de tutoria. Partint d’una participació consultiva, per a conéixer les opinions dels NNiA, per a comprendre i aprendre sobre les seues vides i experiències i perquè la seua participació contribuïsca al desenvolupament d’aquest plà.
En activitats i esdeveniments municipals al llarg dels anys de vigència de l’anterior pla com la Celebració del dia de la Infància o en les jornades d’educació viària.

Comissió Externa

Comissió Externa, composta pel teixit social i professionals que treballen directament amb aquest grup d’edat i famílies. Per a la posada en marxa d’aquesta comissió, es va contactar amb diversos col·lectius: Professionals que treballen amb la infància des de diferents àmbits (educatiu, sanitat, seguretat). Entitats, associacions i clubs esportius del municipi. Famílies.

Estructura del

II pla d’infància

El II Pla d’Infància i Adolescència s’estructura en CINC ÀREES D’ACTUACIÓ, que es corresponen amb les cinc esferes d’OBJECTIUS GENERALS, definits en el Marc per a l’Acció de la iniciativa de Ciutats Amigues de la Infància, independentment del departament o departaments municipals responsables del seu desenvolupament i posterior avaluació. Cadascuna de les 5 àrees d’actuació estableix un nombre variable d’objectius els quals es desglossen en un nombre variable de les accions a desenvolupar per al seu compliment.

ÀREES D’ACTUACIÓ:

1. DRET A SER ESCOLTAT/DA.

Cada xiquet, xiqueta i adolescent té dret que la seua veu, necessitats i prioritats siguen escoltades i tingudes en compte en les lleis, polítiques, pressupostos, programes i decisions públiques que els afecten.

2. DRET A SER VALORAT/DA, RESPECTAT/DA I TRACTAT/DA JUSTAMENT.

Tots els xiquets, xiquetes i adolescents són valorats, respectats i tractats amb equitat en les seues comunitats i per les autoritats locals.

3. DRET A SER XIQUET/A.

Tots els xiquets, xiquetes i adolescents tenen l’oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i l’oci (això inclou activitats socials i culturals i llocs segurs per a trobar-se amb els seus amics i jugar).

4. DRET A TINDRE SERVEIS ESSENCIALS DE QUALITAT.

Tots els xiquets, xiquetes i adolescents tenen accés a serveis socials essencials de qualitat (això inclou atenció mèdica, educació, suport nutricional, desenvolupament i educació de la primera infància, justícia i suport familiar).

5. DRET A TINDRE ENTORNS SEGURS I NETS.

Tots els xiquets, xiquetes i adolescents viuen en un entorn segur, protegit i net (això inclou protecció contra l’explotació, la violència i l’abús, accés a aigua potable, sanejament i higiene, disseny urbà segur i adaptat als xiquets, mobilitat i absència de contaminació i deixalles).

Sistema de seguiment

Perquè el desenvolupament del II PLIA siga òptim és necessari que existisca una avaluació i seguiment del desenvolupament d’aquest. D’aqueixa forma es pot anar adequant el pla a les necessitats que sorgisquen i analitzar-lo des de tots els agents implicats. Aquest seguiment i avaluació, ha de partir del treball coordinat dels tres òrgans de participació que han treballat en la seua fase de diagnòstic i desenvolupament.

Cronograma global

Perquè el desenvolupament del II PLIA siga òptim és necessari que existisca una avaluació i seguiment del desenvolupament d’aquest. D’aqueixa forma es pot anar adequant el pla a les necessitats que sorgisquen i analitzar-lo des de tots els agents implicats. Aquest seguiment i avaluació, ha de partir del treball coordinat dels tres òrgans de participació que han treballat en la seua fase de diagnòstic i desenvolupament.

2019/2020
NOV 2020
DES 2020
2021
2022
2023
2024
2025

Accions
Diagnòstic
Avaluació I Plia
Esborrany Ii Plia

Responsables
Totes les Comissions, Cmia i Nnia

Accions
II Plia Aprovació en Ple

Responsables
GL

Accions
Diagnòstic
Pujada Requisits Convocatòria
Divulgació Del Ii Plia

Responsables
Equip Tècnic
Totes Les Comissions

Accions
Priorització Accions 1R Exercici
Fòrum Escolar
Fòrum Associatiu
Seguiment I Avaluació De L’exercici

Responsables
Totes Les Comissions, Cmia, Nnia I Equip Tècnic

Accions
Priorització Accions 1R Exercici
Fòrum Escolar
Fòrum Associatiu
Seguiment II Avaluació De L’exercici

Responsables
Totes Les Comissions, Cmia, Nnia I Equip Tècnic

Accions
Priorització Accions 1R Exercici
Fòrum Escolar
Fòrum Associatiu
Seguiment I Avaluació Del 3R Exercici

Responsables
Totes Les Comissions, Cmia, Nnia I Equip Tècnic

Accions
Priorització Accions 4T Exercici
Fòrum Escolar
Fòrum Associatiu
Procés De Renovació Del Reconeixement Cai
Diagnòstic I Avaluació De L’executat

Responsables
Totes Les Comissions, Cmia, Nnia I Equip Tècnic

Accions
Priorització Accions 5É Exercici
Fòrum Escolar
Fòrum Associatiu
Diagnòstic
Avaluació Del Ii Plia
Construcció Del Ii Plia

Responsables
Totes Les Comissions, Cmia, Nnia I Equip Tècnic

Pressupost

El pressupost de les accions enumerades en aquest pla es realitzarà mitjançant l’aplicació de la partida pressupostària ordinària de cada àrea gestora implicada en les diferents accions. En les accions que comporte la implicació de diversos departaments, serà funció d’aquests coordinar-se entre ells i incloure en els seus pressupostos l’acció plantejada.

Documentació

II Pla local d’infància i adolescència de | Sagunt | 2020/2025

I Pla local d’infància i adolescència de | Sagunt | 2016/2020

carta serveis

pla d’infància

consell