Consell d’infància

Què és?

Els consells locals d’infància i adolescència són espais específics per a la participació infantil activa en el marc del govern local de Sagunt.

Es tracta d’un mecanisme per a la col·laboració activa entre xiquets, xiquetes i adults en les polítiques municipals que troba la seua fonamentació més bàsica a la Convenció sobre els Drets de la Infància, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989.

a. Exercir d’òrgan de participació i de via de comunicació entre els menors i l’Ajuntament de Sagunt.

b. Rebre i escoltar totes aquelles demandes, propostes i queixes que li facin arribar els menors a través dels seus representants al Consell.

c. Proposar a l’Ajuntament de Saguntl les mesures que considere oportunes per assolir el benestar dels menors a la ciutat.

d. Obtindre informació periòdica sobre les actuacions que l’Ajuntament realitza en aquesta matèria i participar en l’elaboració i el seguiment dels Plans d’Infància que s’emprenguen.

e. Impulsar la col·laboració amb altres administracions públiques competents en la matèria i entitats que desenvolupen activitats en aquest àmbit.

f. Cada 4 anys impulsarà l’elaboració d’un Pla d’Infància Municipal.

Casal Jove Port i Sagunt dissabtes obert des de el 23 de setembre

consell infància

presidència

Alcade o Alcaldessa de Sagunt

vicepresidència

Regidor o regidora d’Infància i Joventut

secretaria

1. Exercirà la Secretaria del Consell, 1 membre de l’equip tècnic de la Delegació d’Infància i Joventut que tindrà veu però no vot.

2. Les funcions que realitzarà la Secretaria del Consell seran:

 • Servir de punt de comunicació únic i estable entre els membres del Consell.
 • Convocar, per ordre de la Presidència, les sessions.
 • Aixecar acta de les sessions del Consell.
 • Donar compte a la Presidència de les propostes, queixes i suggeriments rebuts per al seu tractament al Consell.
 • Traslladar a les Àrees Municipals corresponents els suggeriments presentats al Consell que els afecten.”

vocals

6 Regidors o regidores de les àrees següents:

 • Infància i Joventut
 • Modernització de l’Administració
 • Economia i Organització Municipal
 • Promoció de la Ciutat
 • Benestar
 • Territori i Sostenibilitat
 • Cultura, Educació i Oci

3 representants de les AMPAS, associacions de mares i pares d’alumnes.

1 per a cada etapa educativa:

 • Infantil
 • Primària
 • Secundària
consell_infancia-participació_

El plè

Quan es reuneix?

 

 • 2 vegades a l’any, adequant la celebració de les sessions al compliment dels compromisos escolars dels xiquets i xiquetes.

 • A més, es poden fer sessions extraordinàries quan ho determine l’alcalde o alcaldessa o ho sol·licite un terç dels seus components.
 • Al voltant del Dia Internacional dels Drets de la Infància se celebrarà un acte commemoratiu amb la implicació del Consell Municipal de la Infància de la Ciutat de Sagunt, en què participin menors de la Ciutat.

participació

pla d’infància

carta serveis