Cens Joves Creadors

El cens de Joves Creadors de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sagunt està obert a qualsevol jove que -de forma individual o grupal- realitza qualsevol activitat cultural o artística. És un recurs molt útil per als joves per tindre contacte l’Ajuntament amb ells/es per a qualsevol projecte o donar informació interessant, i per al departament de Joventut li val per tindre una idea de la quantitat de joves que hi ha realitzant qualsevol tipus de creació, i afinar la seua programació.

El cens és un registre públic, i la seua gestió i difusió es farà d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

01. Sol·licitants

Podran sol·licitar la seua inclusió en el cens municipal de persones a títol individual o grups de creadors. Sent tots els seus integrants menors de trenta anys i residents a Sagunt, en el cas dels grups, com a mínim el 50% dels seus components.

En els següents àmbits de creació:

Electrònica, Techno...
||
Hip hop, trap, reggaeton
||
Rock, Pop, Indie...
||
Graffiti, art urbà
||
Animació digital
||
Il·lustració
||
Fotografia
||
Ska, Punk...
||
Disseny gràfic
||
Música cantautor
||
Arts plàstiques
||
Cinema, curts
||
Còmic
||
Teatre
||
Vídeo
||
Literatura
||
Moda
||
Patrimoni

02. Inscripció

Les inscripcions es dirigiran a l’AJUNTAMENT DE SAGUNT- REGIDORIA DE JOVENTUT (Carrer Autonomia núm.2 / 46500 SAGUNT), segons model que s’adjunta. (Annex I)

Hauran de presentar-se en el Registre General o per qualsevol dels mitjans establits en l’article 38.4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

03. Documentació

Els grups hauran d’adjuntar la següent documentació:

  • Fitxa d’Inscripció degudament emplenada, que contindrà:

– Nom i cognoms del creador o grup.

– Dades de contacte del creador o grup de creadors.

– Dades de l’activitat creativa

  • Fotocòpia del DNI de la persona o de tots els membres del grup.
  • Fotografia recent de la persona o grup. (En format digital)
  • Acta de la reunió en la qual tots els membres del grup subscriuen la constitució d’aquest, model que facilitarà la Regidoria de Joventut.

04. Variacions en el cens

Individual:

Es realitzarà mitjançant instància dirigida al Departament de Joventut, on s’exposen les variacions.

Grups:

– Comunicació de variacions: Qualsevol canvi, que no siga el nom del grup, haurà de ser comunicat al departament de joventut en instància signada per almenys la meitat mes un dels membres del grup.

– Canvi de nom: El canvi de nom d’un grup suposarà una nova alta en el cens i la baixa de l’anterior denominació.

05. Motius de baixa en el cens

Els motius de baixa en el cens municipal de joves creadors seran els següents:

Individual

Petició expressa de l’interessat/a o superar l’edat límit o el requisit de residència.

Grups

– Peticions de la meitat mes un dels membres registrats del grup: Hauran de fer aquesta petició per escrit i dirigida al departament de joventut de l’Ajuntament de Sagunt.

– Variacions en els requisits: La variació en els requisits d’inscripció que suposen superar l’edat límit o la residència dels membres del grup produirà la baixa automàtica en el cens.

06. Termini d’inscripció

Les persones interessades podran presentar la seua sol·licitud al llarg de tot l’any.

Fullet Cens:

Documentació per a la inscripció:

Joves Assoc. i col·lectius

Tindre el teu col·lectiu o associació al Cens té molts avantatges:

· Col·laborar en projectes amb l’ajuntament.
· Accedir a espais i recursos del Casal Jove i altres equipaments joves.
· Obtindre assessorament i recolzament per a les vostres mogudes.

Fullet Cens:

Documentació per a la inscripció:

més que idees

CampLab