Cens Joves Creadors

Sagunt, Ciutat Amiga de la Infància, des de l’any 2016, presenta el seu II Pla d’Infància i Adolescència (PLIA) per al període 2020-2025. Aquest II PLIA és l’estratègia que marcarà les polítiques d’infància de la nostra ciutat en la qual el govern es compromet a respectar els drets de la infància. És el compromís on l’opinió, necessitats, prioritats i drets de la infància formen part integrant de les polítiques, els programes i decisions públiques; plantejant un estil de govern i una gestió urbana participativa, capaç de garantir a la ciutadania més jove el ple gaudi dels seus drets. Un II PLIA, compromés també, amb la consecució dels objectius del desenvolupament sostenible (ODS), abordant els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Un II PLIA participatiu, on la participació protagonista de la infància i l’adolescència és l’espenta cap a la construcció de la nostra democràcia i de la nostra ciutat amiga de la infància.

El cens de Joves Creadors de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sagunt és públic, i la seua gestió i difusió es farà d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

01. Sol·licitants

Podran sol·licitar la seua inclusió en el cens municipal de persones a títol individual o grups de creadors. Sent tots els seus integrants menors de trenta anys i residents a Sagunt, en el cas dels grups, com a mínim el 50% dels seus components.

En els següents àmbits de creació:

Rock, Pop
||
Electrònica
||
Hip hop, Heavy
||
Experimental, Ska
||
Alternativa, Indie
||
Techno, Punk, etc…
||
Música cantautor
||
Arts plàstiques
||
Còmic
||
Fotografia
||
Graffiti
||
Teatre
||
Vídeo
||
Cinema
||
Moda
||
Disseny gràfic
||
Animació digital
||
Literatura
||
Patrimoni
||
Altres

02. Inscripció

Les inscripcions es dirigiran a l’AJUNTAMENT DE SAGUNT- REGIDORIA DE JOVENTUT (Carrer Autonomia núm.2 / 46500 SAGUNT), segons model que s’adjunta. (Annex I)

Hauran de presentar-se en el Registre General o per qualsevol dels mitjans establits en l’article 38.4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

03. Documentació

Els grups hauran d’adjuntar la següent documentació:

  • Fitxa d’Inscripció degudament emplenada, que contindrà:

– Nom i cognoms del creador o grup.

– Dades de contacte del creador o grup de creadors.

– Dades de l’activitat creativa

  • Fotocòpia del DNI de la persona o de tots els membres del grup.
  • Fotografia recent de la persona o grup. (En format digital)
  • Acta de la reunió en la qual tots els membres del grup subscriuen la constitució d’aquest, model que facilitarà la Regidoria de Joventut.

04. Variacions en el cens

Individual:

Es realitzarà mitjançant instància dirigida al Departament de Joventut, on s’exposen les variacions.

Grups:

– Comunicació de variacions: Qualsevol canvi, que no siga el nom del grup, haurà de ser comunicat al departament de joventut en instància signada per almenys la meitat mes un dels membres del grup.

– Canvi de nom: El canvi de nom d’un grup suposarà una nova alta en el cens i la baixa de l’anterior denominació.

05. Motius de baixa en el cens

Els motius de baixa en el cens municipal de joves creadors seran els següents:

Individual

Petició expressa de l’interessat/a o superar l’edat límit o el requisit de residència.

Grups

– Peticions de la meitat mes un dels membres registrats del grup: Hauran de fer aquesta petició per escrit i dirigida al departament de joventut de l’Ajuntament de Sagunt.

– Variacions en els requisits: La variació en els requisits d’inscripció que suposen superar l’edat límit o la residència dels membres del grup produirà la baixa automàtica en el cens.

06. Termini d’inscripció

Les persones interessades podran presentar la seua sol·licitud al llarg de tot l’any.

Fullet Cens:

Documentació per a la inscripció:

Joves Assoc. i col·lectius

Tindre el teu col·lectiu o associació al Cens té molts avantatges:

· Col·laborar en projectes amb l’ajuntament.
· Accedir a espais i recursos del Casal Jove i altres equipaments joves.
· Obtindre assessorament i recolzament per a les vostres mogudes.

Fullet Cens:

Documentació per a la inscripció:

més que idees

CampLab