Cens de Joves Creadors

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sagunt, conscient de la necessitat de promoció dels / de les joves creadors de la nostra localitat, posa en marxa el Cens de Joves Creadors. Amb l’objectiu de conéixer la realitat d’aquest col·lectiu juvenil, així com posar en marxa accions que permetisquen el major desenvolupament i promoció de la seua activitat artística.

BASES.

1.- CENS DE JOVES CREADORS.
El cens de joves creadors de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sagunt és públic, i la seua gestió i difusió es farà d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

2.- SOL·LICITANTS.
Podran sol·licitar la seua inclusió en el cens municipal de persones a títol individual o grups de creadors/es. Han de ser tots els seus integrants menors de 30 anys i residents a Sagunt, en el cas dels grups, com a mínim el 50% dels seus components.

En els següents àmbits de creació:

– ROCK o POP (Electrònica, Hip Hop, Heavy, Experimental, Pop, Ska, Alternativa-Indie, Techno, Punk, etc …).
– MÚSICA CANTAUTOR.
– ARTS PLÀSTIQUES.
– CÒMIC.
– FOTOGRAFIA.
– GRAFFITI.
– TEATRE.
– VIDEO.
– CINEMA.
– MODA.
– DISSENY GRÀFIC.
– ANIMACIÓ DIGITAL.
– LITERATURA.
– PATRIMONI.
– Altres.
3.- INSCRIPCIÓ.
Les inscripcions es dirigiran a la AJUNTAMENT DE SAGUNT-REGIDORIA DE JOVENTUT (Carrer Autonomia nº2 / 46500 SAGUNT), segons model que s’adjunta. (Annex I)
Hauran de presentar-se en el Registre General o per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 38.4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.- DOCUMENTACIÓ.
Els grups hauran d’adjuntar la següent documentació:

• Fitxa d’Inscripció degudament emplenada, que contindrà:
– Nom i cognoms del creador o grup.
– Dades de contacte del creador o grup de creadors.
– Dades de l’activitat creativa
• Fotocòpia del DNI de la persona o de tots els membres del grup.
• Fotografia recent de la persona o grup. (En format digital)
• Acta de la reunió en la qual tots els membres del grup subscriuen la constitució del mateix, model que facilités la Regidoria de Joventut.

4.- TERMINI D’INSCRIPCIÓ.
Els interessats podran presentar la seua sol·licitud al llarg de tot l’any.

5.- VARIACIONS EN EL CENS.
5.1.- Individual:
1.- Es realitzarà mitjançant instància adreçada al Departament de Joventut, on s’exposen les variacions.

5.2.- Grups:
1.- Comunicació de variacions: qualsevol canvi, que no sigui el nom del grup, haurà de ser comunicat al departament de joventut a instància signada per almenys la meitat més un dels membres del grup.

2.- Canvi de nom: El canvi de nom d’un grup suposarà una nova alta en el cens i la baixa de l’anterior denominació.
6.- MOTIU DE BAIXA EN EL CENS.
Els motius de baixa en el cens municipal de joves creadors seran els següents:

6.1.- Individual: Petició expressa de l’interessat / a o superar l’edat limiti o el requisit de residència.

6.2.- Grups:
1.- A petició de la meitat més un dels membres registrats del grup. Hauran de fer aquesta petició per escrit i dirigida al departament de joventut de l’Ajuntament de Sagunt.
2.- La variació en els requisits d’inscripció que suposen superar l’edat límit o la residència dels membres del grup produirà la baixa automàtica en el cens.

instancia CENSO CREADORES