La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sagunt, conscient de la necessitat de promoció dels/de les joves creadors/es de la nostra localitat, posa en marxa el Cens de Joves Creadors. Amb l’objectiu de conéixer la realitat d’aquest col·lectiu juvenil, així com posar en marxa accions que permeten el major desenvolupament i promoció de la seua activitat artística.

 

 1. CENS DE JOVES CREADORS

El cens de Joves Creadors de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sagunt és públic, i la seua gestió i difusió es farà d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

 1. SOL·LICITANTS

Podran sol·licitar la seua inclusió en el cens municipal de persones a títol individual o grups de creadors. Sent tots els seus integrants menors de trenta anys i residents a Sagunt, en el cas dels grups ,com a mínim el 50% dels seus components.

En els següents àmbits de creació:

 • Rock o Pop. (Electrònica, Hip hop, Heavy, Experimental, Pop, Ska, Alternativa-Indie, Techno, Punk, etc…).
 • Música cantautor
 • Arts plàstiques
 • Còmic
 • Fotografia
 • Graffiti
 • Teatre
 • Vídeo
 • Cinema
 • Moda
 • Disseny gràfic
 • Animació digital
 • Literatura
 • Patrimoni
 • Altres

 

 1. INSCRIPCIÓ.

Les inscripcions es dirigiran a l’AJUNTAMENT DE SAGUNT- REGIDORIA DE JOVENTUT (Carrer Autonomia núm.2 / 46500 SAGUNT), segons model que s’adjunta. (Annex I)

Hauran de presentar-se en el Registre General o per qualsevol dels mitjans establits en l’article 38.4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

 1. DOCUMENTACIÓ.

Els grups hauran d’adjuntar la següent documentació:

 • Fitxa d’Inscripció degudament emplenada, que contindrà:

– Nom i cognoms del creador o grup.

– Dades de contacte del creador o grup de creadors.

– Dades de l’activitat creativa

 • Fotocòpia del DNI de la persona o de tots els membres del grup.
 • Fotografia recent de la persona o grup. (En format digital)
 • Acta de la reunió en la qual tots els membres del grup subscriuen la constitució d’aquest, model que facilitarà la Regidoria de Joventut.

 

 1. TERMINI D’INSCRIPCIÓ.

Les persones interessades podran presentar la seua sol·licitud al llarg de tot l’any.

 

 1. VARIACIONS EN EL CENS.

6.1. Individual:

Es realitzarà mitjançant instància dirigida al Departament de Joventut, on s’exposen les variacions.

6.2. Grups:

6.2.1. Comunicació de variacions: Qualsevol canvi, que no siga el nom del grup, haurà de ser comunicat al departament de joventut en instància signada per almenys la meitat mes un dels membres del grup.

6.2.2. Canvi de nom: El canvi de nom d’un grup suposarà una nova alta en el cens i la baixa de l’anterior denominació.

 

 1. MOTIUS DE BAIXA EN EL CENS.

Els motius de baixa en el cens municipal de joves creadors seran els següents:

7.1. Individual

Petició expressa de l’interessat/a o superar l’edat límit o el requisit de residència.

7.2. Grups

7.2.1. Peticions de la meitat mes un dels membres registrats del grup: Hauran de fer aquesta petició per escrit i dirigida al departament de joventut de l’Ajuntament de Sagunt.

7.2.2. Variacions en els requisits: La variació en els requisits d’inscripció que suposen superar l’edat límit o la residència dels membres del grup produirà la baixa automàtica en el cens.

Fullet Cens: Bases Censo Jóvenes Creadores

Documentació per a la inscripció:

Anexo I Jóvenes Creadores ficha inscripc

Anexo II Jóvenes Creadores acta constitución